You are here

Contact us
  • 011-4676987

  • Zuair@ksu.edu.sa salmanq@ksu.edu.sa halsalamah@ksu.edu.sa

  • Building Number: 31 طلاب | ٦ طالبات

  • 011-4676987-
  • 011-4676987
  • Zuair@ksu.edu.sa salmanq@ksu.edu.sa halsalamah@ksu.edu.sa